CBTT- CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BCTC RIÊNG VÀ BCTC HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 2021

Công văn giải trình biến động lợi nhuận báo cáo tài chính

Viết một bình luận