CBTT-CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 3112/2021/NQ-HĐQT NGÀY 31/12/2021 THÔNG QUA VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ PHẦN VỐN GÓP CỦA CÔNG TY TẠI CÔNG TY TNHH ĐÔNG Á NHA TRANG

Viết một bình luận