CBTT- CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT 02.08/2021/NQ-HĐQT

Công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc xác định rõ tư cách của từng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán riêng lẻ 2021. Chi tiết có văn bản kèm theo

Viết một bình luận