CBTT – NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 2212/2023/NQ-HĐQT NGÀY 22/12/2023 VỀ VIỆC HỦY CÁC NỘI DUNG SỐ 1411/2022/NQ-HĐQT NGÀY 14/11/2022 DO KHÔNG ĐÚNG VỚI THỰC TẾ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VÀ BÁO CÁO LẠI NỘI DUNG NÀY VÀO KỲ ĐHCĐ GẦN NHẤT.

Viết một bình luận