Ban Lãnh Đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụHọ tên
Chủ tịch HĐQTÔng Phạm Huy Thành
Phó Chủ tịch HĐQTÔng Trần Minh Tuấn
Thành viên HĐQTÔng Lê Trường Giang
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụHọ tên
Tổng Giám đốcBà Trần Nữ Ngọc Anh
Phó Tổng GĐÔng Nguyễn Văn Thảo
Kế toán trưởngBà Nguyễn Thị Thanh
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụHọ tên
Thành viên BKSÔng Nguyễn Trường Sơn
Thành viên BKSBà Lê Thị Nguyệt
Thành viên BKSBà Lê Hải Yến
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụHọ tên
Công bố thông tinBà Lê Hải Yến

Viết một bình luận