CBTT- QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty cổ phần tập đoàn khách sạn Đông Á công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ công ty và sử đổi điều lệ công ty. Chi tiết văn bản kèm theo.

Viết một bình luận