Nghị Quyết Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần tập đoàn khách sạn Đông Á công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ công ty và sử đổi điều lệ công ty. Chi tiết văn bản kèm theo.

Leave a comment