CBTT- NGHỊ QUYẾT SỐ 23.06.2022QĐ-HĐQT NGÀY 23-06-2022 VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU TOÀN BỘ PHẦN VỐN GÓP CỦA CTY TẠI CTY TNHH DU LỊCH KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Viết một bình luận