CBTT – NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 1312A/2023/NQ-HĐQT VÀ 1312B/2023/NQ-HĐQT NGÀY 13/12/2023 VỀ VIỆC THÔNG QUA VIỆC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CP DỊCH VỤ DU LỊCH VÂN PHONG VÀ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CP GREEN ISLAND.

Viết một bình luận