Quan hệ cổ đông


HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Huy Thành
Ông Phạm Huy Thành

Chi tiết…
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Trần Minh Tuấn
Ông Trần Minh Tuấn

Chi tiết…
Thành viên HĐQT Ông Lê Trường Giang
Ông Lê Trường Giang

Chi tiết…
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Bà Trần Nữ Ngọc Anh
Bà Trần Nữ Ngọc Anh

Chi tiết…
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Văn Thảo
Ông Nguyễn Văn Thảo
39 Đến ngày 26 tháng 04 năm 2019 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Kha…
Chi tiết…
Kế toán trưởng Bà Nguyễn Thị Thanh
Bà Nguyễn Thị Thanh
38
Chi tiết…
BAN KIẾM SOÁT
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Thành viên BKS Ông Nguyễn Trường Sơn
Ông Nguyễn Trường Sơn

Chi tiết…
Thành viên BKS Bà Lê Thị Nguyệt
Bà Lê Thị Nguyệt

Chi tiết…
Thành viên BKS Bà Lê Hải Yến
Bà Lê Hải Yến

Chi tiết…
VỊ TRÍ KHÁC
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Bà Lê Hải Yến
Bà Lê Hải Yến

Chi tiết…